BOH - Otec + Syn ( Ježiš ) + Duch Svätý

 

Boh je láska !

Boh je pre nás tajomstvom, ktoré nikdy nepochopíme, môžeme však

k nemu priblížiť láskou a vierou.

Celý náš život je otázkou lásky k Bohu..

Bohu sa nikto nemôže rovnať !

 

Svätá trojica

Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán;

šťastný človek, čo sa utieka k nemu. (Ž 34,9)

    Sláva Bohu na výsostiach
    a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
    Chválime ťa, velebíme ťa,
    klaniame sa ti, oslavujeme ťa,
    vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja.
    Pane Bože, Kráľ nebeský,
    Boh Otec všemohúci.
    Pane, Ježišu Kriste, ty jednorodený syn,
    Pán a Boh, Baránok Boží, Syn Otca.
    Ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami,
    ty snímaš hriechy sveta, prijmi našu úpenlivú prosbu.
    Ty sedíš po pravici Otca, zľutuj sa nad nami.
    Veď len ty si Svätý, len ty si Pán,
    len ty si Najvyšší, Ježišu Kriste,
    s Duchom Svätým v sláve Boha Otca.
    Amen. 

Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

(sv. Ján Pavol II.)

Láska je trpezlivá,
láska je dobrotivá;
nezávidí, nevypína sa,
nevystatuje sa,
nie je nehanebná,
nie je sebecká,
nerozčuľuje sa,
nemyslí na zlé,
neteší sa z neprávosti,
ale raduje sa z pravdy.
Všetko znáša, všetko verí,
všetko dúfa, všetko vydrží.
Láska nikdy nezanikne.
Proroctvá prestanú,
jazyky zamĺknu a
poznanie pominie.
Lebo poznávame len
sčasti a len sčasti
prorokujeme.
Ale keď príde to,
čo je dokonalé, prestane,
čo je len čiastočné.
Keď som bol dieťa,
hovoril som ako dieťa,
poznával som ako dieťa,
rozmýšľal som ako dieťa.
Keď som sa stal mužom,
zanechal som detské spôsoby.
Teraz vidíme len nejasne,
akoby v zrkadle;
no potom z tváre do tváre.
Teraz poznávam iba čiastočne,
ale potom budem poznať
tak, ako som
aj ja poznaný.
A tak teraz ostáva
viera, nádej, láska,
tieto tri;
no najväčšia z nich je láska.

(1Kor 13,4-13)

 

1Kor 13,13

Anketa

Verím v Boha ?

Áno ! (89)
Neviem. (25)
Nie ! (18)

Celkový počet hlasov: 196

Vnímanie Boha je nás presahujúca skutočnosť, nie všetko sme schopní vyjadriť a pochopiť.